PANG

foto zeppaart.com & Leif Eriksson

PANG

 

a tinge

reveals the inner, ever-turning

dance

 

"Den inre bågen spänns, likt en växande elektrifierad svärm. Driver sig mot något okänt viskande. Att jaga och jagas av pulsens hårda slag, att erövrar och erövras bortom eget förstånd. Är det bultande hjärtat en del i ett oskiljbart helt?”

 

Carmen Olssons föreställning pang, som framförs av Carmen och Simon Kriisin, berör bilden och illusionen om oss själva. De ständigt föränderliga krafter som dväljs inom oss. Komplexa krafter som får oss att växa, att våga, att åtrå, att förtvivla, att älska, men också att förgöra och förgöras. Hållna i vår egen fysiska kropp, här och nu, men samtidigt sammanbundna med något mycket större. Vår längtan, vårt begär och vår rädsla når bortom vår egen förståelse. 

 

Carmen Olsson – koreografi & dans

Simon Kriisin – dans

Zeppa – scenografi & kostym

Harald Svensson – musik

Viktor Wendin – ljus

Ida Gustafsson – ljusteknik

Producentbyrån – produktion

Tack till poet Gerry McGrath.

 

Premiär 2013, Atalante, Göteborg

”Kort och gott kan pang beskrivas som dans som inte liknar något vi, med en västerländsk uppfattning om dans, har sett tidigare. Och underbart nog, betyder det inte att publiken går därifrån äcklad av att ha sett något fult. Tvärtom infinner sig en känsla av att ha blivit berikad av det som vågar gå utanför våra gängse förståelsehorisonter med äran i behåll.”

- AVANT – avantmagasin.se

 

”Anspänningen i kroppen ”berättar” om de upplevelser människan har att förvalta och här finns hur mycket som helst att låta sig bli en del av, i kraft av alla sinnen och minnen.” - Alba.nu

 

”Carmen Olsson arbetar med osviklig, sinnlig behärskning i varje rörelse.”

- Göteborgs-Posten

 

Med stöd av Statens Kulturråd, Konstnärsnämnden, Västra Götalandsregionen i samarbete med Producentbyrån, Japanstiftelsen, Rum för dans/Region Halland, Skogen, Balettakademien Göteborg, Regionteater Väst, Danscentrum Väst.

 


photo zeppaart.com & Patrik Gunnar Helin

PANG

 

a tinge

reveals the inner, ever-turning

dance

 

"The inner arc tense, like an increasing electrified swarm. A drive towards something unknown, whispering. To hunt and to be hunted, by the hard beating of the pulse. To conquer and be conquered, beyond own understanding. Is the pounding heart part of an inseparable whole?”

 

Carmen Olsson's work pang, a duet with Carmen and Simon Kriisin, concerns the image and illusion about our selves. The ever changing forces that dwell within us. Forces that cause us to grow, to dare, to desire, to despair, to love but also to destroy and be destroyed. Held in our own physical body, here and now, yet bound together with something much greater. Our longing, our craving, and our fear reach beyond our own understanding.

 

Carmen Olsson – choreography & dance

Simon Kriisin – dance

Zeppa – scenography & costume

Harald Svensson – music

Viktor Wendin – light

Ida Gustafsson – light technic

Producentbyrån – production

Thanks to poet Gerry McGrath.

 

Première 2013, Atalante, Gothenburg, Sweden

“In short, pang may be described as dance which is unlike anything that we, with a western conception of dance, have previously encountered. And marvellously enough, this doesn’t mean that the audience go away disgusted at having seen something ugly. On the contrary, they are filled with a feeling of having been enriched by that which dares to go beyond our usual horizon of understanding with all credit.”

- AVANT – avantmagasin.se

 

“The tension in her body “tells” of the experiences man has to deal with. Here, there are any amount of things to let oneself be a part of, by dint of all one’s senses and memories.” - Alba.nu

 

“Carmen Olsson works with unfailing sensual mastery of every movement.”

- Göteborgs-Posten

 

Produced with support from; The Swedish Council of Cultural Affairs, the Swedish Arts Grants Committee, Västra Götalandsregionen in cooperation with Producentbyrån, Japanstiftelsen, Rum för dans/Regiona Halland, Skogen, Balettakademien Göteborg, Regionsteater Väst, Danscentrum Väst.