Ur mörker

foto Elisabeth Alvenby

collage  Arne Isacsson

UR MÖRKER

– ett dunkel ur vilket ljuset träder fram

 

Föreställningen Ur mörker bygger på Carmen Olssons förtätade kroppsspråk. Den har sin utgångspunkt i akvarellmonotypier av Arne Isacsson, en av Sveriges mest namnkunniga akvarellkonstnärer. I ett långt samarbete har Carmen följt Arne Isacsson i hans experimentella försök att frilägga mörka pigment ur rika vattenflöden – att gestalta ett dunkel ur vilket ljuset tränger fram. Föreställningen fick sin slutliga form i ett samarbete mellan Carmen Olsson och Claes Ekström.

 

SOLODANS Carmen Olsson 


KOREOGRAFI Carmen Olsson & Claes Ekström 


SCENOGRAFISKA BILDER Arne Isacsson 


MUSIK Harald Svensson 

LJUS Claes Ekström 


SCENOGRAFI Vladimir Stoces 

 

Premiär 2001, Atalante, Göteborg. 2002, Dansens Hus, Stockholm.

 

Med stöd av Konstnärsnämnden.

”Ur mörker är en äkta undersökning, med stillat sinne tvingas jag följa ett skeende, oförberedd ta emot en utveckling jag inget vet om och därför ständigt överraskas av. Det är urtiden som rör på sig.”

Göteborgs-Posten, Lis Hellström Sveningson

 

”Carmen Olsson har tillfullo tillskansat sig butodansens oerhörda behärskning, långsamma rörelser och djupa innebörder. Hon gjuter med den späda kroppen betydelse i varje litet steg, varje handrörelse, vridning, knyck, blick och skapar ideligen överraskningsmoment. Ett allkonstverk av förunderlig skönhet.”

–  Bohusläningen Britt Nordberg

photo Elisabeth Alvenby

collage Arne Isacsson

OUT OF DARKNESS

– a dimness from which the light emerges.

 

The performance Out of Darkness is based on Carmen Olsson's dense body language.

Watercolour monotypes by Arne Isacsson, one of Sweden's most renowned watercolour artists, are projected and enlarged to monumental format in the performance. During a long collaboration, Carmen followed Arne Isacsson, in his experimental attempt to uncover dark pigments from rich water flows - visualizing an obscurity from which the light emerges. The performance had its final form in collaboration between Carmen Olsson and Claes Ekström.

 

SOLO DANCE Carmen Olsson 


CHOREOGRAPHY Carmen Olsson & Claes Ekström 

IMAGES Arne Isacsson 


MUSIC Harald Svensson 


LIGHT Claes Ekström 


SCENOGRAPHY Vladimir Stoces 

 

Première 2001, Atalante, Gothenburg, 2002, Dansens Hus, Stockholm, Sweden.

 

Produced with support from the Swedish Arts Grants Committee.

"Out of darkness is a genuine investigation. With quieted mind, I am compelled to follow a course of event, unprepared to receive a development I know nothing about and therefore constantly being surprised by. Primal time is in motion”.

– Göteborgs-Posten Lis Hellström Sveningson

 

“Carmen Olsson has entirely acquired buto’s incredible control, slow movements and deep implications. With her delicate body she gives meaning to every step, each hand movement, twist, jerk and glance, and constantly creates moments of surprise. A “total artwork” of wondrous beauty.”

– Bohusläningen Britt Nordberg